Sự kiện 30 tháng 4 năm 1975 - Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

13:40:10